Author picture

Testamentti ja perintövero

Testamentti toimii henkilön viimeisenä tahtona perinnön jakamisessa ja perintöveron suunnittelussa. Testamentti on ainoa keino poiketa lähtökohtaisesta lainmukaisesta perimysjärjestyksestä. Testamentin avulla voit päättää miten omaisuus jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamentille on laissa asetettu ankara määrämuoto. Mikäli testamentti tehdään lain määrämuodosta poiketen, se ei ole lähtökohtaisesti tehokas.

Testamentin tekeminen yhdessä avioehtosopimuksen kanssa voi olla hyödyllinen yhdistelmä suunniteltaessa perinnön ja perintöveron määrää. Perintöveron määrä voi olla perilliselle ylitsepääsemätön tai muutoin hankaloittaa taloudellista tilannetta.

Annian juristit laativat lain mukaisen testamentin sinulle ja antavat perintöverotukseen liittyvää neuvontaa. Asianajotoimisto Annian henkilöstö toimii myös esteettöminä todistajina testamentissa.

Annialla on yli kymmenen vuoden kokemus jäämistöoikeudellisista asioista, kuten testamentti ja perintövero asiat.

Miksi tehdä testamentti asianajotoimistossa?

Testamentti on ankaran määrämuotoinen asiakirja. Asianajotoimisto Annian juristit ovat kokeneita perintöoikeudessa ja varmistavat sen, että testamentti on tehty oikein ja vastaa testamentin tekijän tahtoa. Jotkin käsitteet voivat tarkoittaa juridisesti muuta kuin arkikielessä on ajateltu. Lisäksi juridisilla käsitteillä on yleensä tarkka merkitys niiden oikeusvaikutuksista.

Kokeneen juristin käyttö onkin suositeltavaa. Me annamme perintöverotukseen ja perintöoikeuteen muutoinkin lisäneuvoja tarvittaessa. Tärkeisiin asiakirjoihin on kannattavaa panostaa!

Mitä testamentissa pitää olla?

Perintökaaren 10 luvun 1 §:n mukaan testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti.

Testamentissa tulisi olla ainakin testamentin tekijän yksilöintiedot, kenelle perintöä testamentataan, mitä omaisuutta tai osuutta testamentataan, kaksi esteetöntä todistajaa ja allekirjoitukset sekä päiväys.

Testamentti on ankaraa määrämuotoa noudattava asiakirja, ja mikäli sitä ei ole tehty lain mukaisesti se yleensä jätetään noudattamatta.

Testamentissa voi olla monia erilaisia toiveita ja suosituksia perinnönsaajalle. Perinnön voi testamentata kenelle tahansa, mutta rintaperillisellä on oikeus lakiosaansa.

Annian lakimiehet auttavat kaikissa perintöasioissa.

Testamentti verosuunnittelun väline

Testamentilla voidaan myös vaikuttaa perintöveron kohdentamiseen ja määrään. Perintöveron kohdentaminen on sidoksissa siihen, kenelle testamentintekijä haluaa antaa perintöä. Lähtökohtaisesti perintövero lankeaa sille, joka saa perintöä.

Perintöveroluokkien ja perintöveroprosentin arvioiminen testamentin tekemisessä

Perintöveron määrä on sitä suurempi mitä enemmän perintöä saat. Samoin sukulaisuussuhteesi vaikuttaa perintöveron määrään.

Perintöveroluokkia on Suomessa kaksi ja lähiomaiset kuuluvat ensimmäiseen perintöveroluokkaan. Ensimmäisessä perintöveroluokassa perintöveroa tulee maksaa, jos perintöosuus on yli 20 000 euron. Toisin sanoen testamentti voidaan tehdä perintöverosuunnittelussa siten, että annetaan lähiomaisella ilman perintöveroseuraamuksia, kun perintöosuus on alle 20 000 euroa. Näin ollen alle 20 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Leskellä ja alaikäisellä lapsella on oikeus perintöveron vähennykseen. Esimerkiksi leski perii 110 000 euroa verovapaasti. Tämä on hyvä muistaa testamenttia tehdessä. Testamentin voi tehdä siten, että perintövero ei tule lainkaan maksettavaksi.

Samoin perintöveroluokan verotaulukkoa voidaan hyödyntää arvioimaan perintöveron määrää ja asettamalla perintö sellaiseen taulukon kohtaan, missä perintöosuus on mahdollisimman suotuisa veroprosenttiin nähden.

Toiseen perintöveroluokkaan kuuluu muut sukulaiset ja perinnönsaajat. He joutuvat maksaa suuremmalla perintöveroprosentilla perintöveroa, joka kannattaa ottaa huomioon testamenttia tehdessä. Toisen perintöveroluokan perillinen ei joudu myöskään maksaa alle 20 000 euron perinnöstä. Tätä alle 20 000 euroa -sääntöä on hyvä käyttää esimerkiksi legaatissa.

Hallintaoikeus vähentää perintöveron määrää

Testamentilla voidaan määrätä hallintaoikeudesta tai/ja omistusoikeudesta. Esimerkiksi lesken hallintaoikeus pienentää perintöveron määrää, vaikka omistusoikeus perintöön menisikin muulle. Lesken ei tarvitse maksaa hallintaoikeudesta perintöveroa, eikä lesken jälkeen täyden omistusoikeuden saajan tarvitsee maksaa hallintaoikeuden saamisesta erikseen perintöveroa uudelleen.

Hallintaoikeuden testamenttaaminen onkin yksi yleisimmistä perintöveron määrän alentamisen keinoista.

Testamentilla voidaan myös siirtää perintö suoraan lapsenlapsille, jolloin perintöveroa ei tarvitsee maksaa kahdessa polvessa erikseen.

Mitä testamentilla voidaan määrätä?

Tässä artikkelissa ei voida tyhjentävästi luetella kaikkea mitä testamentilla voidaan määrätä. Artikkelissa ei myöskään pureuduta siihen mitä ei voida testamentissa määrätä. Laissa on tiettyjä rajoitteita testamentin sisällölle.

Testamentilla voidaan määrätä, että perillispiiri on suurempi kuin lainmukainen perillispiiri, jolloin perintöveron osuudetkin luonnollisesti pienenevät. Samoin testamentintekijä voi arvioida kenelle kanttaa antaa perintöä ja kuinka paljon.

Testamentilla voidaan myös määrätä tietystä omaisuudesta ja sen jakamisesta. Tällöin kyseessä on legaatti eikä yleistestamentti saajan osalta. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi määrätä, että tietty rahaosuus menee erikseen perinnönsaajalle, jotta perintöverosta ei tule ongelmaa. Legaatilla voidaan myös monella muulla käytännönläheisellä tavalla vaikuttaa perinnön jakautumiseen.

Niin kuin aikaisemmin mainittu, testamentti voidaan tehdä siten, että annetaan joko omistusoikeus johonkin osuuteen tai omaisuuteen taikka hallintaoikeus.

Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan, vaikka testamentti olisikin laadittu siten, ettei tälle tulisi yhtään perintöä. Vain poikkeuksellisissa tilanteissa rintaperillinen voidaan jättää tehokkaasti perinnöttömäksi. Lakiosaan lapsilla on lähtökohtaisesti oikeus jo heti ensin kuolleen vanhemman jälkeen.

Testamentin tekijän kannattaa miettiä myös toissijaisia testamentin saajia. Voi olla, ettei ensimmäinen perillinen ota testamenttia vastaan tai kuolee ennen kuin saa perinnön vastaan. Muutoinkin testamentin tekijä voi vaikuttaa siihen kenellä omaisuus pysyy siis pidempään hänen jälkeensä.

Testamentissa on myös yleistä määrätä siitä, ettei testamentin saajan aviopuolisoilla ole avio-oikeutta testamentattuun omaisuuteen. Testamentti onkin perinnönantajan ainoa keino vaikuttaa siihen, ettei perintö ajaudu toiseen sukuun perinnönsaajan mahdollisessa avioerossa.

Testamentin voi tehdä myös ns. keskinäisenä testamenttina. Keskinäinen testamentti tarkoittaa sitä, että puolisot testamenttaavat toisilleen omaisuutta samalla testamentilla. Keskinäisellä testamentilla voidaan määrätä siitä, että perinnön saaja saa vain hallintaoikeuden omaisuuteen, mutta omistusoikeus siirtyy esimerkiksi rintaperillisille.

Testamentti kannattaa laatia huolella ja suunnitella tarkoin. Testamentin tekijän kannattaa miettiä sitä, kuinka paljon perinnönsaaja joutuu maksamaan perintöveroa ja selviytyykö tämä perintöveron määrästä. Voi olla hyvä varmistaa se, että perillinen saa sellaista omaisuutta, jolla voi helposti maksaa ainakin osan perintöveron määrästä. Testamentattu omaisuus voi pitää sisällään esimerkiksi helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta tai rahaa.

Annialta saat aina tehokkaan avun kaikissa perintöoikeudellisissa asioissa.

Jos ei ole lapsia kannattaa tehdä testamentti

Henkilö, jolla ei ole lapsia voi tehdä vapaammin testamentin kuin se, jolla on lapsia. Tämä johtuu siitä, että lapsilla on oikeus lakiosaan.

Puolisot, joilla ei ole lapsia, kannattaa tehdä testamentti. Tämä siitä huolimatta, että perintökaaren mukaan leski eli eloonjäänyt puoliso perii puolisonsa suoraan, jos kuolleella puolisolla ei ollut lapsia. Testamentti kannattaa tehdä siksi, että lesken kuoltua tulevat ensin kuolleen puolison toissijaiset perilliset esim. siskot lesken kuolinpesän osakkaiksi. Tämä voi aiheuttaa suurta kummastusta ja jopa riitaa lesken kuolinpesässä. Testamentilla voidaan ohittaa toissijaiset perinnönsaajat.

Perinnöstä luopuminen ja perintövero

Perintöverosta vapautumisessa kannattaa olla tarkkana, kun et ota perintöä vastaan. Perinnöstä luopuminen tulee olla tehokasta ja ehdotonta. Mikäli perintöön ja kuolinpesän hallintoon ryhdytään aiheuttaa se helposti perintöverovelvollisuuden, vaikka perintöä ei itsessään ottaisikaan vastaan.

Anna Annian Auttaa!

Avustamme perintöoikeudellisissa asioissa pitkällä kokemuksella. Voimme auttaa suunnittelemaan perintöverotuksen mahdollisimman suopeaksi. Suosittelemme käyttämään asiantuntijaa apunasi perintöasioissa. Samalla säästyt raskaalta vaivalta ja aikaa jää muille tärkeille asioille. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme