Author picture

Saanko julkaista lapsestani kuvan netissä?

Tänä päivänä on yleistä, että vanhemmat julkaisevat lapsistaan kuvia sosiaalisessa mediassa. Lapsen kuvan julkaisu aika ajoin myös herättää keskustelua ja kysymyksiä. Onko vanhemmilla oikeus julkaista lapsestaan kuvia internetissä? Tarvitaanko kuvan julkaisuun lapsen suostumus? Entä jos on kyse pienestä lapsesta, joka ei kykene ymmärtämään mistä kuvan julkaisemisessa on kyse? Tässä kirjoituksessa avaamme selkokielellä aiheeseen liittyviä lainsäädännöllisiä näkökohtia ja pyrimme siten selkeyttämään, millaisia näkökohtia vanhempien tulisi aiheen tiimoilta ottaa huomioon.

Lapselta saatu suostumus kuvan julkaisuun

Lapsen vanhempana saatat ajatella, että sinulla on päätösvalta lapsesi yksityisyyttä koskevissa asioissa. Näin etenkin silloin, kun lapselta ei ole mahdollista tiedustella lupaa kuvan julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa. Lapsen yksityisyyteen ulottuva päätösvalta ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Vanhempana sinun tulisikin olla tietoinen seuraavista asiaan liittyvistä erityispiirteistä;

  • Kuva, josta lapsi on tunnistettavissa, kuuluu lainsäädännöllä suojattuihin henkilötietoihin.
  • Lapsilla on aikuisiin nähden yhtäläinen oikeus yksityiselämän suojaan.
  • Lakisääteiseen yksityiselämän suojaan kuuluu oikeus määrätä siitä, miten ja missä yhteydessä haluaa julkisuudessa esiintyä.
  • Lasta edustaa hänen huoltajansa, jolla on oikeus päättää lapsen henkilökohtaisista asioista. Huoltajan oikeus päättää lastaan koskevista asioista perustuu kuitenkin tarkoitukseen turvata lapsen edun toteutuminen. Lisäksi lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Edellä esitetystä seuraa, että sinun tulisi tiedustella lapseltasi lupaa hänen kuvansa julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa. Lapsi voi antaa suostumuksensa kuvan julkaisemiseen, mikäli hän kykenee ymmärtämään mistä asiassa on kyse. Toisaalta lapsella on myös oikeus kieltää kuvansa julkaiseminen.

Lapsen vanhempana sinun tulisi myös itsenäisesti harkita, sisältääkö kuva arkaluonteista materiaalia. Lapsesta otettua, arkaluonteista materiaalia sisältävää kuvaa et saa julkaista internetissä edes lapsen suostumuksella. Kielto julkaista lapseen liittyvää arkaluonteista kuvamateriaalia perustuu vanhemman velvollisuuteen suojella lasta hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

Mikäli lapsen suostumusta ei kyetä selvittämään, tulisi kuvan julkaisemiseen suhtautua pidättyväisesti. Edellä mainittuun tapaan huoltajan oikeus päättää lastaan koskevista asioista perustuu nimenomaan tarkoitukseen turvata lapsen edun toteutuminen ja tästä näkökulmasta asiaa myös oikeudellisesti arvioidaan.

Seuraukset oikeudettomasta kuvan julkaisemisesta

Lapsen vanhempana et ehkä ole tullut ajatelleeksi, että pahimmillaan kuvan julkaisemisesta oikeudettomasti voi joutua rikos- tai vahingonkorvausvastuuseen. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä on kyse rikosvastuun perustavasta toiminnasta. Tieto on yksityiselämää loukkaavaa, kun se on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle.

Lapsesta julkaistun kuvamateriaalin vahingollisuutta on oikeuskäytännössä arvioitu muun muassa kiinnittämällä huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Millä tavalla kuva on julkaistu ja millainen on ollut henkilöä koskeva esittämistapa?
  • Kuinka vakavasta yksityiselämään tunkeutumisesta on kyse?
  • Mitä kuvan julkaisemisesta on seurannut?
  • Kuinka laajan yleisön saatavilla kuvamateriaali on tai on ollut?
  • Oliko henkilö suostunut kuvaamiseensa ja kuvien julkaisuun vai oliko kuvat otettu salaa tai muutoin luvattomin keinoin?

Ensisijainen merkitys asian arvioinnissa on lapsen edulla, joka voi syrjäyttää vanhemman intressit. Vanhempana saatat ajatella kuvan olevan harmiton, mutta lapsen mielestä kuvan julkaiseminen saattaa kuitenkin olla noloa. Internetin luonteen vuoksi kuva saattaa myös nousta myöhemmin esiin ja altistaa lapsen kiusaamiselle. Siten saatat lapsen vanhempana tulla tahtomattasi loukanneeksi lapsesi oikeutta yksityisyyteen ja saattaa hänet alttiiksi riskeille.

Lasten yksityiselämän on katsottu lasten haavoittuvaisen aseman vuoksi ansaitsevan erityistä suojelua. Siten julkisen vallan tehtäviin kuuluu viime kädessä suojella lasta huoltajan aseman väärinkäytöltä. Korkein oikeus on myös nimenomaisesti todennut, että alaikäisiä lapsia koskevien asioiden käsittelyssä ja julkistamisessa on lähtökohtaisesti noudatettava pidättyvyyttä ja varovaisuutta (KKO 2010:39, kohta 44). Edellä esitetyin perustein lainsäädäntömme asettaa siten selkeät lähtökohdat sille, mitä sinun tulisi lapsesi kuvia julkaistessasi ottaa huomioon.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme