Author picture

Miten perunkirjoitus käytännössä etenee?

Perunkirjoitus – mitä se tarkoittaa ja miten toimia?

Perunkirjoitus laaditaan vainajan kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa. Termit vaihtelee. Kun puhutaan perunkirjasta tai perukirjasta, tarkoitetaan samaa asiaa. Perunkirjoituksen tekeminen on sen henkilön vastuulla, kenellä on paras tietämys kuolleen omaisuudesta. Usein kuolleen puolison leski tai perillinen on se henkilö eli pesän ilmoittaja kenellä on velvollisuus perukirjan ja perunkirjoituksen tekemiseen. Me autamme surun keskellä tekemään perukirjan ja perunkirjoituksen, kun tieto kuolemasta usein tulee yllätyksenä ja jo itsestään kuormittaa ja on raskasta.

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoituksen tekemiseen voi hakea lisäaikaa Verohallinnolta. Perunkirjoitusajan pidennystä on haettava kirjallisella hakemuksella, joka on tehtävä varsinaisen perunkirjoitukselle varatun ajan puitteissa. Lisäaikaa voi saada toimittamalla pyyntö verohallintoon. Perunkirjoitusaikaa voidaan pidentää, jos se on kuolinpesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä perusteltua. Perunkirjoitusajan pidentäminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun perittävän jäämistö on laajuudeltaan huomattava tai sukuselvitys täytyy hankkia ulkomailta. Nämä selvitykset on aina hankittava perunkirjoitusta varten, mikä voi välillä olla haasteellista. Kuolinpesän osakas on oikeutettu saamaan perunkirja itselleen. Yleensä se toimitetaan automaattisesti perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän osakkaille. Liitteet lähettää perunkirjan laatija niitä pyydettäessä.

Perillisten selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat

Perukirjaa varten on hankittava tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Perunkirjoituksessa ja perukirjaa varten tarvitaan muun muassa vainajan sukuselvitys, kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset, mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus sekä tiedot varoista ja veloista. Läheisen menetyksen jälkeen asiakirjojen hankkiminen ja perunkirjoituksen valmistelu voi tuntua uuvuttavalta, kun samanaikaisesti tulisi järjestää hautajaiset, hoitaa laskut ja ilmoittaa vainajan kuolemasta eri tahoille. Tällöin me voimme hankkia puolestasi tarvittavat asiakirjat ja selvitykset perunkirjoituksen tekemiseen, jolloin sinulle jää vähemmän huolehdittavaa. Kuolinpesän osakkaat saadaan siis tietoon perunkirjasta ja sen liitteistä. Kuolinpesän osakkaita voi olla kymmeniä, osa aivan tuntemattomia, joten vaatimus kolmen kuukauden kuluessa tehtävästä perunkirjasta, voi olla välillä haaste. Pesän ilmoittaja voi yllättyä virkatodistusten sisällöstä sekä miten paljon työtä se vaatii. Asiakirjat voi hakea itse ja toimittaa perunkirjan laatijalle tai ne voidaan myös tilata perunkirjoitusta varten.

Kuka järjestää perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen järjestää perunkirjan laatija esimerkiksi asianajotoimisto. Kutsu perunkirjoitustilaisuuteen on toimitettava kaikille kuolinpesän osakkaille hyvissä ajoin ennen perunkirjoitustilaisuutta. Perunkirjoitustilaisuuteen osallistuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Perunkirjoitus voidaan järjestää, vaikka kaikki kuolinpesän osakkaat eivät osallistuisikaan tilaisuuteen. Voit valtuuttaa perunkirjoitukseen osallistumaan myös toisen henkilön, jolloin valtakirja tulee toimittaa perunkirjoituksen järjestäjälle. Riittää, että perunkirjoitukseen osallistuu kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Annia, henkilökunta toimii tilaisuudessa uskottuina miehinä ja huolehdimme siitä, että perunkirjoitus tehdään laadukkaasti alusta loppuun. Yleensä tilaisuus järjestetään kuukauden kuluessa kutsuista, välillä jopa nopeamminkin. Perukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Välillä tiedot vainajan varoista ja veloista voi olla haastavaa määritellä, johon tarvittaessa saa myös apua. Varat ja velat tulee arvostaa käypään arvoon. Perunkirjoitus voidaan toimittaa lähes kokonaan sähköisesti tai pelkkä tieto esimerkiksi luettelo: varat ja velat on mahdollista toimittaa sähköpostitse. Myös perunkirjaan. Lisää tietoa saat täältä. Perunkirjoitukseen tarvitaan vain pesän ilmoittaja allekirjoittamaan perunkirja.

Perunkirjoitus ei ole sama asia kuin perinnönjako. Perunkirjoituksen jälkeen tulee perinnönjako, joka käytännössä tarkoittaa mahdollisen avioero osituksen toimittamista sekä vainajan omaisuuden jakamista. Voit lukea miten perinnönjako etenee täältä. Kuolinpesän perinnönjako tehdään erillisessä prosessissa ja siitä laaditaan perinnönjakokirja. Ositus ja perinnönjako kannattaa tehdä samalle perinnönjakokirjalle. Mikäli perinnönjättäjältä jäi vain yksi perillinen, kuolinpesää ei synny ja perinnön jakaminen tapahtuu heti perukirjalla. Yleensä vainajan kaikki lapset ovat perillisasemassa ja vainajan leski on mukana mikäli avioerossa omaisuuden ositusta tai erottelua ei ole tehty.

Mitä perukirjaan merkitään?

Perunkirjoituksessa valmistuu perukirja, joka on luettelo kuolinpesän osakkaista ja tiedot vainajan varoista ja veloista sekä lesken varat ja velat. Perunkirjaan merkitään kaikki tärkeät tiedot ja esimerkiksi myös tiedot vainajan antamista mahdollisista lahjoista sekä mahdollinen testamentti ja verotusta tehtäessä tarvittavista asioista. Jäljennös perukirjasta on toimitettava verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Verohallinnon on säilytettävä annettu perukirja pysyvästi. Asiaa koskevat tiedot saa toimitettua pankille toimittamalla perukirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi. Perukirjasta pankki tarkastaa, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja oikeutettuja määräämään pesän varallisuudesta. Oikein ja ammattitaitoisesti laadittu perukirja muodostaa hyvän pohjan perintöverotukselle ja perinnönjaolle. Näin pesän osakas voi olla turvallisin mielin myös asian edetessä perinnönjakoon perinnönjako prosessissa. Perukirjan mahdollisimman tarkka sisältö turvaa pesän osakkaiden eli vainajan perillisten ja puolison asemaa. Myös perinnöstä luopumisen voi ilmoittaa perunkirjoituksessa.

Perunkirjoitus avaimet käteen palveluna

Halutessasi hoidamme puolestasi perunkirjoitustilaisuuden järjestämisen ja autamme perukirjan laatimisessa sekä huolehdimme esimerkiksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten hankkimisesta, haemme myös lisäaikaa. Joskus perukirjan tekemisessä hankala kuolinpesän osakas aiheuttaa päänvaivaa. Leski ja osakkaat voivat olla huonoissa väleissä. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä asianajajaan perukirjan hoitamiseksi kuntoon, jotta sovinnollisuus säilyy. Näin perunkirjoitus tulee hoidettua kaikkien sääntöjen mukaan ilman, että perunkirjan laatiminen vaikeuttaa asioiden hoitoa ja kaikki tulee kuntoon. Perunkirjan hinta määräytyy hinnastomme mukaisesti. Annamme halutessasi hinta-arvion perunkirjoituksen hinnasta sähköisesti. Anna meidän auttaa osaamisellamme sinua ja keventää taakkaasi, jotta sinulle jää aikaa muistoille ja surutyölle. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme