Author picture

Puitesopimus: mikä se on ja mihin tarkoitukseen se kannattaa laatia?

Mikä puitesopimus on? Puitesopimus tehdään osapuolten välillä varsinkin silloin, kun yhteistyö halutaan osapuolten kesken kestävän useamman kuin yhden projektin verran. Puitesopimus on kätevä sopimus, kun halutaan sopia yhteistyön sisällöstä pitkäaikaisesti. Tunnetuimpia puitesopimuksia ovat työehtosopimukset.

Puitesopimukseen soveltuu yleiset sopimusoikeuden periaatteet ja yleinen oikeustoimilaki sekä osapuolista riippuvat muut lait. Sopimusvapauden periaatteen mukaisesti puitesopimus on kuitenkin lähtökohtaisesti vapaamuotoinen. Kuitenkin on erittäin tärkeää laatia puitesopimus kirjallisesti niin kuin muutkin sopimukset.

Annian juristit laativat, tulkitsevat ja avustavat riitatilanteissa yritystäsi ammattitaidolla. Ota Anniaan yhteyttä!

Mikä puitesopimus on? Annian kokeneet juristit osaavat auttaa juuri sinua juridisissa ongelmissa.

Puitesopimus ja sen ehdot

Puitesopimuksen yksi tärkeimmistä ehdoista on sopimuksen kohde. Yleisesti puitesopimus määrittää tulevien sopimusten sisällön, jos kyseessä on sama sopimuksen kohde, kuin puitesopimuksessa.

Puitesopimuksessa sovitaan jatkossa noudatettavista sopimusehdoista. Puitesopimus toimii myöhempien sopimusten sisällön ja reunaehtojen asettajana. Puitesopimus voidaan tehdä yhteistyön kohteesta riippumatta, mutta yleisesti niitä käytetään vuokratyössä, palvelun tai tavaran kehitystyössä sekä urakkatöissä. Näin ollen puitesopimuksen sisältökin vaihtelee tapauskohtaisesti.

Puitesopimuksen niin kuin muunkin sopimuksen sisältöön ja sen ehtoihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Puitesopimuksen ehdoissa voidaan sopia esimerkiksi vastuista, sopimuksen muuttamisesta, palvelun tai työkorvauksen hinnasta, riidan ratkaisusta ja osapuolten välisestä roolijaosta.

Puitesopimuksen ehdoista ei kuitenkaan kannatta tehdä liian tiukkoja, jotta se soveltuisi pitkäaikaiseen liikesuhteeseen. Puitesopimuksessa voidaan sopia, että tietyistä asioista on sovittava kirjallisesti erikseen, jos halutaan tarkentaa esimerkiksi työkohdetta. Sopimuksen ehdot ovat tulevien sopimusten reunaehtoja ja sopimuksin on mahdollista tarkentaa tiettyjä ehtoja tai liikesuhteita. Kun sopimuksen osapuolet tietävät miten yhteistyö toimii jatkossa, on vaivattomampaa keskittyä itse liiketoiminnan harjoittamiseen luotettavan yhteistyökumppanin kanssa.

Annian kokeneille juristeilla on vankka kokemus sopimusten laatimisesta.

Puitesopimus työntekijän kanssa: Onko puitesopimus työsopimus?

Yritys voi tehdä luonnollisten henkilöiden kanssa puitesopimuksen, jonka turvin yritys voi tarjota työtä tietyille henkilöille. Puitesopimus ei ole työsopimus varsinaisessa mielessä, mutta siinä voidaan sopia varsin kattavasti työsopimuksen omaisista asioista, kuten palkan maksuaikataulusta.

Puitesopimus ei velvoita sopimuksen toista osapuolta ottamaan tarjottua työtä vastaan. Puitesopimus ei siten ole sellainen sopimus, joka velvoittaisi sellaisenaan työtä tekemään tai sitä tarjoamaan.

Työsopimuslaki ei sovellu suoraan puitesopimuksen perusteella. Työsopimuslaki tulee lähtökohtaisesti sovellettavaksi silloin, kun työtä tarjotaan ja työtarjous hyväksytään. Yrityksen voi olla hyvä tehdä sopimus monen henkilön kanssa, koska sopimus ei sellaisenaan velvoita työtätekevää ottamaan tarjottavaa työtä vastaan. Tällä tavoin työvoiman tarpeen ilmetessä yritys saa ammattilaisen avuksi varmemmin.

Puitesopimuksen laatiminen ja tulkinta on syytä tehdä huolella, kun osapuolina on yritys ja henkilö, kuka tekee työtä. Oikeuskäytännössä on ollut tapauksia, joissa työtätekevä osapuoli on katsottu työntekijään rinnastetuksi. Samoin oikeuskäytännössä on ollut tapauksia, joissa pysyvää työvoiman tarvetta on jouduttu arvioimaan (KKO 2017:37). Näihin riitatilanteisiin liittyy aina vahingonkorvauksen mahdollisuus.

Annia auttaa kaikissa sopimusoikeudellisissa asioissa.

Anna Annian Auttaa!

Puitesopimus on hyvä räätälöidä juuri omaan yhteistyöhön sopivaksi. Siinä ei kuitenkaan tarvitse kaikkea yksityiskohtaisesti sopia, esimerkiksi henkilötasolla sovittavia asioita tai tavaroiden hankintoja koskevia asioita. Sopimuksen ehdot kannattaa laatia yhdessä juristin kanssa.

Puitesopimuksessa osapuolet sitoutuvat noudattamaan valmiiksi neuvoteltuja sopimusehtokokoelmia muissa myöhemmissä sopimuksissaan. Osapuolet säästävät aikaa ja resursseja, kun yhteistyöhön liittyviä sopimuksia ei aina tarvitse neuvotella ja laatia täysin alusta alkaen uudelleen.

Avustamme puitesopimusten samoin kuin muidenkin yritysten sopimusten tulkinnassa ja laadinnassa. Sitoudumme ajamaan ja hoitamaan asiaasi etusi mukaan. Meidän kantavana arvona on sovinnollisuus ja pääsääntöisesti sovinnollinen ratkaisu onkin paras vaihtoehto, niin ajallisesti kuin taloudellisesti.

Jaa blogikirjoituksemme