Author picture

Luottotappio – EU-oikeuden tulkintavaikutus ja arvonlisäveron luottotappiokirjauksen vaikutus ostajan vähennysoikeuteen

Arvonlisäverotus niin kuin muukin verotus on kiinteästi sidottuna kirjanpitoon. Kirjanpidossa noudatetaan lähtökohtaisesti suoriteperustetta. Suoriteperusteesta johtuu, että arvonlisäverot tulee ilmoittaa veroilmoituksella usein ennen kuin niiden perusteesta on saatu vastike tai kulu on maksettu. Toisin sanoen suoriteperuste tarkoittaa sitä, että palvelun tai tavaran luovutusvaiheessa syntyy kirjaamisvelvollisuus ja siitä aiheutuvat arvonlisäverovelvollisuudet.

Arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan usein ennen kuin niiden perusteeseen liittyvä maksu on tehty. Tällöin voi syntyä tilanne, että arvonlisäveroja on maksettu liikaa, jollakin aikaisemmalla verokaudella. Jos myöhemmin ilmenee, että suoritteesta ei saadakaan vastiketta voi tietyissä tilanteissa suoritettavaa veroa oikaista. Luottotappiokirjaus voi olla ajankohtainen, kun tietyt laissa, oikeus- ja verotuskäytännössä olevat edellytykset täyttyvät. Tuleeko luottotappiokirjaukseen perustuvan tekijän takia oikaista myös ostojen arvonlisäverovähennyksiä ostajan arvonlisäveroilmoituksella?

Luottotappiosta säädetään arvonlisäverolain (AVL) 78 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Arvonlisäveron vähennyksen oikaisusta säädetään AVL:n 118 §:ssä. Näiden säännösten perusteella vain tietyt oikaisutilanteet aiheuttavat ostajapuolelle jo tehdyn vähennyksen oikaisun. Veron perusteesta saadaan vähentää verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio. Se milloin luottotappiokirjausoikeus syntyy, määräytyy oikeus- ja verotuskäytännön sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan. Luottotappion edellytyksenä on, ettei saatavaa saada enää vastapuolelta. Käytännössä tilanne voi olla se, että vastapuoli on pysyvästi maksukyvytön ja/tai saatavaa on pyritty perimään tuloksetta. Lähtökohtaisesti ostajalle ei ole velvollisuutta korjata ostojensa vähennyksiä, jos kyseessä on luottotappiota vastaava tilanne. Arvonlisäverolaki on kansallisella tasolla säädetty laki, jonka tausta ja sisältö on pitkälti Euroopan unionin oikeuden tuotosta. EU-oikeudella yhdessä Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisukäytännön kanssa on merkittävä vaikutus arvonlisäverotukseen.

EU-oikeuden tulkintavaikutus oikeuskäytännössä

EU-oikeuden vaikutus huomattiin jälleen tuoreessa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksessä KHO:2023:41, jossa pohdinnaksi tuli EU-oikeuden tulkintavaikutus. Päätöksessä oli kyse, oliko saneerausmenettelyyn määrätyllä yrityksellä arvonlisäverolain 118 §:n 1 momentin mukaista velvollisuutta oikaista ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveron vähennystä tilanteessa, jossa arvonlisäverollisen ostovelan velkoja jätti käyttämättä tälle yrityssaneerausohjelmassa vahvistettua oikeutta konvertoida osan saatavastaan yhtiön osakkeiksi ja osa saneerausvelasta leikattiin lopullisesti.

Tapauksen keskeisenä arvioinnin kohteena oli arvonlisäverodirektiivin 184 artiklan ja 185 artiklan 1 kohdan sekä sitä koskevan EUT:n oikeuskäytännön vaikutus kansallisessa verotuksessa, kun kyseessä on luottotappiosta johtuva oikaisuerä. KHO päätyi samaan lopputulokseen kuin Keskusverolautakunta eli saneerausmenettelyssä olevalla ostajalla ei ollut ostojen vähennyksen oikaisuvelvollisuutta, koska arvonlisäveroa koskevat säännökset poikkesivat direktiivin säännöksistä eikä vähennyksen oikaisuvelvollisuutta voitu perustaa arvonlisäverolain säännöksiin. Tällöin EUT:n oikeuskäytännölle ja direktiivin tulkintavaikutukselle ei voitu antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä ottaen huomioon, että jäsenvaltion viranomaisella ei ole oikeutta vedota yksityistä vastaan sellaiseen direktiivin säännökseen, jota ei ole pantu täytäntöön kansallisessa laissa.

Arvonlisäverovelvollisuuteen vaikuttaa EU-oikeuden tulkintavaikutus. Tulkintavaikutus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että EU-oikeus tai EUT:n ratkaisukäytäntö muodostaisi automaattisesti yksinään velvollisuuksia suomalaiselle yritykselle. Arvonlisäveroasioissa on hyvä käyttää asiantuntijaa apuna, jotta asiat menevät kerralla oikein ja yritys voi keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan harjoittamiseen. Meillä on kokemusta verotuksesta ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Selvitämme verovelvollisuutesi ja niiden perusteet tehokkaasti. Neuvomme myös muodollisten vaatimusten täyttymisestä ja miten käytännössä verojen ilmoittaminen tehdään. Jotta ylimääräisiltä veronkorotuksilta ja muilta seuraamusmaksuilta vältytään, kannattaa matalalla kynnyksellä olla yhteydessä meihin. Autamme niin pienemmissä kysymyksissä kuin suuremmissa liiketoiminnan kehittämis- ja transaktiokysymyksissä. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme