Tieasiat

Ennen riitaisten tieosakkaiden kiistoja käsittelivät kuntien tielautakunnat. Nyt tilanne on toinen. Päädytään käräjille helposti, jos riitaa ei saada selvitettyä omin voimin tai ulkopuolisen sovittelijan toimesta. Tämä tulee kalliiksi. Kynnys voi olla suuri, ja monesti tiekunnissa selvät väärinkäytökset jäävät käräjöimättä ja yksittäisten toimihenkilöiden mielivaltaiset päätökset voivat jäädä voimaan. Tiehoitokunnan asiat voivat olla hunningolla. Esimerkiksi on laiminlyöty neljän vuoden välein pidettävät lakisääteiset tiekokoukset tai tilinpäätöstiedot laahaavat jäljessä.

Tietoimitukset ja sovittelu

Tietoimituksessa voidaan ratkaista paljon erilaisia tiekunnan asioita toimitusinsinöörin toimesta. Hinta on reilusti halvempi kuin käräjöinti ja tähän voi käyttää asianajajaa sovittelijana. Tietoimituksessa päätetään esimerkiksi tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken ja ratkaistaan tien käyttöön liittyviä epäselvyyksiä.
Yksityistietoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja tai osaomistaja ja tieosakas sekä tiekunta. Tiekunnan hakemus edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä. Hakemuksen tekee tiekunnan puheenjohtaja tai tiekunnan valtuuttama henkilö. Tieosakkaita on paljon, sillä niitä ovat teiden varsilla asuvat henkilöt ja teiden varsien metsänomistajat.
Toimistomme juristit osallistuvat puolestanne tarvittaessa tiekokoukseen ja sovittelevat asiaa osapuolten kesken.

Riidat oikeudessa

Tieriidat ratkotaan nykyään käräjäoikeudessa. ja tällöin valitettavasti moitekanteiden käsittelyn kustannukset nousevat kalliiksi. Kuluriskin takia ihan kaikista asioista ei kannata moitekannetta nostaa. Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä korvaamaan myös muiden oikeudenkäyntikulut. Yleensä asiat saadaan kuitenkin sovittua. Tiekunnan on hyvä ottaa vastuuvakuutus, joka sisältää oikeusturvavakuutuksen, koska harvoin yhteiset asiat toimivat kuin Strömsössä. Tällöin toimistomme juristit auttavat niin sovittelussa kuin koko oikeusprosessin prosessin ajan.

Yleisimpiä riidan aiheita ovat osakkaan tyytymättömyys tienpitokustannusten jakautumiseen ja tiekunnan kokousmenettelyjen epäileminen lainvastaisiksi. On myös mahdollista, että joku tienkäyttäjä vaatii tiekunnalta oikeusteitse korvausta yksityistien kunnossapidon laiminlyönnistä.

Kuolinpesässä perinnönjako on tehtävä ennen halkomista

Jakamattoman kuolinpesän osakas ei voi suoraan hakea pesään kuuluvan tilan halkomista. Ensin on tehtävä perinnönjako, jossa osakkaan omistusosuuden suuruus määritellään. Perinnönjaon jälkeen määräosan omistukselle on haettava lainhuuto ja vasta tämän jälkeen halkomistoimitus on mahdollinen.

Maaoikeusasiat

Maaoikeus käsittelee valitusasteena maanmittauslaitoksen hoitamia kiinteistötoimituksissa ratkaistuja halkomis-, lohkomistoimituksia. Prosessien lopputuloksella saattaa olla hyvinkin suuria vaikutuksia kiinteistön arvoon tai käytettävyyteen. Siten maaoikeus voi tulla eteen kiinteistön määräalan kaupan jälkeen tai esimerkiksi perinnönjaon jälkeen yhteisomistuksen purun vuoksi, mikäli kiinteistö on jaettu murto-osaomistuksiin.

Maaoikeusasiaa hoitamaan kannattaa valita asianajaja, joka ymmärtää laaja-alaisesti kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa sekä ymmärtää maaoikeusprosessin ja siellä käsiteltävät asiat. Menettely maaoikeudessa muistuttaa paljon käräjäoikeuden riita-asiain menettelyä. Toimistomme juristit hoitavat ammattitaidolla monenlaisia maaoikeusasioita ja ovat avustaneet asianosaisia myös kiinteistötoimituksissa. On hyvä käyttää parasta asiantuntevaa asiantuntijaa jo ensivaiheen kiinteistötoimituksessa. Tällöin voidaan saada asiaa supistettu ja sovittua, jolloin säästetään kustannuksissa.