Author picture

Konkurssin vaiheet – konkurssiin hakeutuminen

Konkurssiin hakeudutaan, kun yritys ei enää kykene suorituimaan veloistaan eikä toimintaa voi saada kannattavaksi. Lue asiantuntija-artikkelistamme konkurssin vaiheista!

Konkurssiin hakeutuminen on oikea ratkaisu silloin, kun yritys on pysyvästi kykenemätön suoriutumaan veloistaan eikä toimintaa voida enää saattaa kannattavaksi. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään velkojen suorittamiseen. Pesänhoitaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä koko prosessin ajan sekä velallisen että velkojien kanssa huomioiden asianmukaisesti molempien osapuolten edut.

Konkurssihakemus

Velallinen tai velkoja voi hakea yrityksen asettamista konkurssiin toimittamalla käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Konkurssipesän laajuudesta riippuen käräjäoikeus voi antaa päätöksensä konkurssiin asettamisesta jopa muutaman päivän kuluessa.

Kun käräjäoikeus asettaa velallisyrityksen konkurssiin, velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan eikä velallisella ole enää oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Käräjäoikeuden määräämä pesänhoitaja ottaa konkurssipesään kuuluvan omaisuuden haltuunsa viivytyksettä.

Pesänhoitaja selvittää yhteistyössä velallisen kanssa, mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu ja ketkä ovat konkurssin velkojia. Pesänhoitaja tiedottaa konkurssin alkamisesta kaikille tiedossa oleville velkojille sekä selvittää heidän vaatimuksensa velallista kohtaan.

Pesänhoitaja laatii konkurssipesän varoista ja veloista pesäluettelon, jonka tarkoituksena on antaa totuudenmukainen kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta. Pesäluettelon lisäksi pesänhoitaja laatii velallisselvityksen eli selvityksen konkurssivelallisesta ja hänen toiminnastaan sekä konkurssin syistä. Sekä pesäluettelo että velallisselvitys on laadittava kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta.

Omaisuuden realisointi ja velkojainkokous

Pesänhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisointi, sillä onnistunut realisointi turvaa velallisen ja velkojien oikeudet. Pesänhoitaja myy omaisuuden tarkoituksenmukaisella tavalla pyrkien saavuttamaan mahdollisimman hyvän realisointituloksen.

Päätösvaltaa konkurssissa käyttävät velkoja. Pesänhoitaja kutsuu velkojainkokouksen koolle kahden kuukauden kuluessa pesäluettelon valmistumisesta tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Velkojainkokouksessa tehdään päätöksiä muun muassa konkurssipesän hallinnosta ja konkurssipesän omaisuuden hoidosta.

Mikäli konkurssipesä on lähes varaton tai varaton eikä konkurssin jatkaminen ole näin ollen tarkoituksenmukaista, pesänhoitaja esittää käräjäoikeudelle konkurssin raukeamista kuultuaan ensin velkojien mielipiteen. Konkurssi lakkaa, kun käräjäoikeus antaa päätöksen konkurssin raukeamisesta.

Mikäli konkurssi jatkuu täysimittaisena menettelynä, pesänhoitaja määrää valvontapäivän. Valvontapäivä tulee lähtökohtaisesti määrätä kuukauden kuluessa pesäluettelon ja velallisselvityksen laatimisesta ja valvontapäivä voi olla aikaisintaan kuukauden kuluttua määräyksestä. Velkojan on valvontapäivään mennessä ilmoitettava pesänhoitajalle saatavansa määrä kirjallisesti. Tätä ilmoitusta kutsutaan valvontakirjelmäksi.

Jakoluetteloehdotus ja lopputilitys

Pesänhoitaja laatii jakoluetteloehdotuksen eli ehdotuksen siitä, miten pesän varat tulisi jakaa velkojien kesken. Pesänhoitaja laatii ehdotuksen kuukauden kuluessa määräämästään valvontapäivästä. Velkojat ja velallinen tutustuvat pesänhoitajan ehdotukseen ja antavat siitä tarvittaessa lausuman. Se, kuinka suuren jako-osuuden eli suorituksen velkoja saa saatavalleen konkurssipesän varoista, riippuu muun muassa velkojien määrästä. Lähtökohtaisesti velkojilla on yhtäläinen oikeus saada maksu konkurssipesän varoista saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa.

Kun pesänhoitaja on kuullut velkojia ja tehnyt tarvittavat tarkastukset jakoluetteloehdotukseen, pesänhoitaja laatii pesänhoitajan jakoluettelon. Pesänhoitaja toimittaa laatimansa jakoluettelon tuomioistuimen vahvistettavaksi kolmen kuukauden kuluttua jakoluetteloehdotuksen määräpäivästä.

Tuomioistuin tutkii, että pesänhoitajan laatima jakoluettelo täyttää lain vaatimukset. Jos pesänhoitajan jakoluettelo täyttää lain vaatimukset, tuomioistuin vahvistaa jakoluettelon ja määrää, mille saataville maksetaan suoritus konkurssipesän varoista. Jakoluettelon vahvistamisen jälkeen velkojille maksetaan jako-osuutta jakoluettelon mukaisesti.

Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus muutettu rahaksi, pesänhoitajan on laadittava lopputilitys, joka sisältää selvityksen konkurssipesän hallinnosta. Konkurssi päättyy, kun velkojainkokous on hyväksynyt pesänhoitajan lopputilityksen.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!


Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

Jaa blogikirjoituksemme