Author picture

Konkurssi – puolueeton menettely velkojan oikeuksien turvaamisessa

Velkojilla on monia oikeuksia konkurssimenettelyssä, joiden avulla pyritään saamaan saatavat mahdollisimman täysimääräisinä. Konkurssimenettely voi alkaa velkojan hakemuksesta tuomioistuimeen. Konkurssimenettelyssä voidaan saada suhteellisen lyhyellä aikavälillä saatava perityksi tai ainakin osa siitä.

Velkojien tärkein oikeus konkurssissa on päätösvalta velkojainkokouksessa. Päätösvaltaa käytetään yhdessä muiden velkojien kanssa. Päätösvaltaa käyttäessä on hyvä käyttää apuna asiantuntevaa pesänhoitajaa. Velkojainkokouksessa päätetään konkurssipesän tärkeimmistä asioista, kuten liiketoiminnan jatkamisesta, omaisuuden realisoimisesta ja muista merkittävistä asioista. Näin ollen velkojalla on mahdollisuus vaikuttaa saatavansa perimiseen.

Toinen tärkeä oikeus on jako-osuuden saanti. Jako-osuudella tarkoitetaan oikeutta saada maksu konkurssipesän omaisuudesta eli konkurssisaatavaa. Pesänhoitaja laatii jakoluetteloehdotuksen, johon velkoja voi antaa lausuman. Lopulta tuomioistuin vahvistaa jakoluettelon ja määrää mille saataville maksetaan suoritus. Tämän jälkeen pesänhoitaja suorittaa vahvistetun jakoluettelon mukaisesti saatavat velkojille.

Velkojat saavat myös tarvittaessa tietoa konkurssipesän tilanteesta ja toiminnasta. Tällä on merkitystä esimerkiksi velkojan omassa liiketoiminnassa. Velkoja voi arvioida, mikä on mahdollisen saatavan tilanne ja voiko sitä laskea tulevaisuuden tulokseen. Oikeus saada tietoja konkurssipesän tilasta antaa luonnollisesti vaikuttamismahdollisuuden. Velkojien tärkeänä oikeutena on tulla kuulluksi konkurssipesää koskevissa merkittävissä asioissa, esimerkiksi konkurssin raukeamista koskevassa asiassa.

Velkojat ovat myös yhdenvertaisia konkurssimenettelyssä ja heitä on kohdeltava tasavertaisesti. Velkojalla on siis oikeus ilmoittaa saatavansa konkurssissa ja sen peruste, joka mahdollistaa rahasaatavansa turvaamisen. Ammattitaitoinen pesänhoitaja takaa sen, että konkurssimenettely on puolueeton.

Konkurssimenettely myös antaa tarvittaessa suojaa velkojille, joiden oikeuksia on loukattu. Konkurssimenettelyssä pesänhoitaja selvittää onko velallisen omaisuutta hukattu tai onko velkojan oikeutta muutoin loukattu. Kokenut ja tehokas pesänhoitaja pystyy toimimaan ketään velkojaa suosimatta ja saamaan parhaan mahdollisen realisointituloksen. Pesänhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluukin konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisointi, sillä onnistunut velallisen omaisuuden myynti turvaa sekä velallisen että velkojan oikeudet.

Saatavan perimisessä, konkurssihakemuksen tekemisessä ja konkurssipesän hoitamisessa kannattaa kääntyä Asianajotoimisto Annia Oy:n puoleen.

Kun asiat hoitaa ammattilainen, ne tulevat oikein tehtyä ja itselle jää aikaa oman bisneksen pyörittämiseen.

Katso myös tarjoamamme lakipalvelut yrityksille tai Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme