Author picture

Avioehtosopimuksen eri muodot

Mikä on avioehto?

Avioliitossa puolisoilla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on lähtökohtaisesti avioliittolain mukaisen avio-oikeuden nojalla oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa, että avioliiton päättyessä avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan. Tätä puolisoiden oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa avioehdon avulla. Avioehtosopimuksella voidaan määritellä, millä tavalla puolisoiden omaisuus jaetaan liiton päättyessä.

Avioehtosopimus on puolisoiden välillä tehtävä sopimus, jolla voidaan vaikuttaa aviovarallisuussuhteisiin.

Miksi avioehto kannattaa tehdä?

Avioehto voi tuntua tarpeettomalta tai epäonnea tuottavalta ennen avioliittoa, tai suhteen ollessa vakaalla pohjalla. Tällöin yleensä ajatellaan, ettei liitto voisi päättyä koskaan tai, että mahdolliset erimielisyydet avioeron jälkeen voitaisiin aina ratkaista sopuisasti. Kuitenkin todellisuus osoittaa, että avioliiton päättymiseen liittyy vahvoja tunteita ja usein ristiriitoja.

Vaikka monet suunnittelevat tulevaisuuttaan optimistisesti, moni meistä vakuuttaa myös asuntonsa tulipalon varalta. Miksi emme siis valmistautuisi vastaavasti avioliittoon liittyvien mahdollisten vaikeuksien varalle? Avioehto voidaan nähdä omaisuuden vakuutuksena, joka takaa kummankin puolison taloudelliset edut, vaikka avioliitto päättyisi.

Kun avioehtosopimus tehdään, voidaan etukäteen määritellä, miten varallisuus jaetaan erotilanteessa, mikä auttaa välttämään mahdollisia riitoja ja konflikteja. Vaikka kaikki sujuisi onnellisesti, eikä eroa tulisi, päättyy jokainen avioliitto viimeistään toisen kuolemaan.

Avioehtosopimuksella voidaan sopia omaisuudesta ennen avioeron vireille tuloa.

Mitä avioehtosopimuksella voidaan määrätä avio-oikeuden sijasta?

Avioehtosopimuksella voidaan sopia erilaisista varallisuuteen liittyvistä järjestelyistä. Sopimuksessa voidaan esimerkiksi määritellä, että kumpikin puoliso säilyttää omistusoikeuden niihin varoihin, jotka heillä oli ennen avioliiton solmimista. Avioehtoa harkittaessa on hyvä miettiä, mikä olisi omaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto.

Avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto

Sopimuksen avulla voi sulkea puolison avio-oikeuden kokonaan pois. Tällöin on kyse avio-oikeuden kokonaan poissulkevasta avioehdosta. Tällöin kummallakaan puolisolla ei ole oikeutta toisen puolison omaisuuteen, oli se sitten perittyä, hankittu ennen avioliittoa tai sen aikana. Avio-oikeuden täysin poissulkevan avioehdon etuna on sen vaivattomuus ja selkeys.

Osittainen avioehto

Kun halutaan sulkea avio-oikeus vain tiettyyn omaisuuteen, voidaan tehdä osittainen avioehto. Sopimuksessa voidaan sopia siitä, että toinen puoliso ei saa avio-oikeutta esimerkiksi toisen perintöön, lahjoihin tai hänen omistamiinsa yrityksiin. Avioehdolla voidaan siis suojata myös esimerkiksi sinun yritystäsi ja toimeentuloasi. Avioehtoa voidaan rajata myös niin, että se koskee vain avioliiton aikana kertynyttä omaisuutta. Osittaisella avioehdolla voidaan sopia omaisuuden jakamisesta joustavammin.

Yksipuolinen avioehto

Yksipuolisen avioehdon avulla rajoitetaan ainoastaan toisen puolison avio-oikeutta. Myös yksipuolinen avioehto on mahdollista tehdä osittaisena. On kuitenkin hyvä huomata, että avioehtosopimus voidaan tehdä vain molempien puolisoiden suostumuksella. Yksipuolistakaan avioehtosopimusta ei voi siis tehdä täysin itsenäisesti.

”Romanttinen” avioehto

On myös mahdollista laatia niin sanottu romanttinen avioehto. Sopimuksen voi tehdä niin, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, jos liitto päättyy nimenomaan avioeron vuoksi. Tällöin avio-oikeus säilyy ja varat jaetaan tasan avioliiton päättyessä toisen puolison kuoleman johdosta.

Lähtökohtaisesti puolisoilla on avio-oikeus kaikkeen toisen puolison omaisuuteen.

Vaikuttaako avioehto perinnön määräytymiseen?

Avioehdolla on mahdollista vaikuttaa perinnön suuruuteen ja verojen määräytymiseen. Perillisille jää enemmän omaisuutta jaettavaksi, jos avioehdolla on suljettu puolison avio-oikeus kokonaan pois. Tällä saattaa olla merkitystä esimerkiksi uusperheitä koskevissa tilanteissa, tai jos vain toisella osapuolella on lapsia.

Avioehdon avulla on myös mahdollista suojata suvun omaisuutta niin, ettei peritty omaisuus ole avio-oikeuden alaista. Ongelmia on voinut liittyä esimerkiksi kesämökin tai maatilan suvussa pysymiseen.

Avioehdon avulla ei kuitenkaan voida vaikuttaa lesken perintöoikeuteen. Mikäli puolisoilla ei ollut lapsia avioliiton päättyessä kuolemaan, eikä kuollut osapuoli ollut tehnyt testamenttia, perii leski puolisonsa. On kuitenkin hyvä huomata, ettei avioehdon avulla määrätä omaisuuden periytymisestä. Jos siis leskelle halutaan testamentata omaisuutta, puolisoiden on mahdollista laatia keskinäinen testamentti.

Suhteessa testamenttiin avioehto on ensisijainen. Testamentilla ei siis voi kumota avioehdon määräyksiä.

Milloin avioehtosopimuksen voi tehdä?

Avioehdosta on mahdollista päättää missä tahansa avioliiton vaiheessa. Se on siis mahdollista tehdä valmiiksi jo ennen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimista, tai vasta niiden aikana.

Avioehtosopimuksen tekeminen

Asianajotoimisto Annian kokeneet juristit voivat auttaa juuri sinua laatimaan tarpeidesi mukaisen avioehtosopimuksen.

Kuka avioehtosopimuksen voi tehdä?

Avioehto on mahdollista tehdä sekä avioliitossa että rekisteröidyssä parisuhteessa oleville pareille. Avioehtosopimus on laadittava yhdessä, eikä kumpikaan puoliso voi laatia sitä yksin. Vaikka pariskunta voi tehdä avioehdon omin päin, on suositeltavaa hakea asiantuntija-apua sopimuksen laatimiseen. On tärkeää huomioida, että avioehtosopimuksen laatiminen vaatii huolellista harkintaa, sillä se voi vaikuttaa myös verotukseen sekä avioerotilanteessa että tilanteessa, jossa avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Siksi on suositeltavaa laatia avioehtosopimus yhdessä lakimiehen kanssa, joka voi tarjota tarvittavaa oikeudellista neuvontaa ja varmistaa, että sopimus on pätevä ja oikeudellisesti sitova.

Mitä pitää huomioida, jotta sopimus on pätevä.

Avioehdon muotovaatimuksista on säädetty avioliittolaissa. Avioehto tulee laatia aina kirjallisesti. Siihen on lisättävä päiväys ja osapuolten allekirjoitukset. Avioehtosopimus ei ole pätevä ennen kuin se on rekisteröity.

Lisäksi avioehdon tulee olla kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama, eikä avioehtosopimus siis ole pätevä, jos todistajat eivät ole esteettömiä. Todistajat eivät voi olla esimerkiksi toisen puolison perheenjäseniä, kuten sisaruksia, vanhempia tai lapsia. Lisäksi todistajan täytyy olla 15 vuotta täyttänyt, ja ymmärtää todistamisen merkitys.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti

Jotta avioehtosopimus tulee voimaan, se täytyy rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Avioehtosopimus voidaan tehdä jo ennen avioliittoa, mutta sen rekisteröinti on mahdollista vasta kun avioliitto on solmittu. Puolison kuoleman jälkeen tai avioerohakemuksen jättämisen jälkeen avioehtosopimusta ei voida enää rekisteröidä.

Kun avioehtosopimus on laadittu ja rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastossa on hoidettu, molemmat puolisot voivat purjehtia avioliiton myötätuulessa turvallisesti, tietäen että heidän omaisuutensa on turvattu mahdollisten vaikeuksien varalta.

Ohjeet avioehdon rekisteröintiin, ja rekisteröinnin hinta ilmoitetaan Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilla.

Tullakseen lainvoimaiseksi avioehtosopimus tulee rekisteröidä Digi- ja Väestötietovirastossa.

Voiko aiemmin rekisteröityä avioehtoa muuttaa, tai voidaanko avio-oikeus palauttaa?

Avioehtosopimuksen määräyksiä voi milloin tahansa muuttaa tekemällä uuden avioehtosopimuksen. On kuitenkin hyvä huomata, että aikaisemmin tehty avioehtosopimus voi joiltakin osin jäädä voimaan, jos uudella sopimuksella ei muuteta aiemman avioehtosopimuksen kaikkea sisältöä.

Avio-oikeuden voi myös kokonaan palauttaa tekemällä uuden avioehtosopimuksen, jossa todetaan kummallakin olevan jälleen avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Muutoksien osalta pitää olla tarkkana, ja muistaa niiden tekemisen jälkeen rekisteröidä myös uusi avioehtosopimus.

Anna Annian auttaa!

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi avioehdon tiimoilta jotain kysyttävää. Autamme myös mielellämme muutenkin asian konsultoinnissa eli kerromme miten avioehto vaikuttaa juuri teidän tilanteessa tai miten asiasta voidaan sopia. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi juristimme kanssa. Ennen toimeksiantoa annamme pyynnöstäsi hinta-arvoin. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Ota yhteyttä!

Miksi avioehdon tekeminen kannattaa?

10 asiantuntijan antamaa syytä

  1. Avioehdon avulla kumpikin puoliso yleensä säilyttää oman omaisuutensa nimiperiaatteen mukaisesti.
  2. Tiedät ennalta millä tavalla omaisuutta tullaan jakamaan.
  3. Erotilanteessa avioehto helpottaa varallisuussuhteiden selvittämistä nopeammin ja edullisemmin.
  4. Avioehto huomioi sen, että kumpikaan puoliso ei pysty ennakoimaan tulevaisuuden tapahtumia. Voit keskittyä elämään täysin hetkessä!
  5. Avioehto vähentää yleensä eroon liittyvien riitoja ja epäselvyyksiä.
  6. On järkevää harkita avioehtoa erityisesti silloin, kun puolisoiden välillä on merkittäviä varallisuuseroja.
  7. Muuten kumpikin puoliso saa yhteisestä bruttovarallisuudesta laskennallisesti puolet.
  8. Avioliiton aikana avioehdon olemassaolon voi kuitenkin huomioida omaisuutta kerrytettäessä.
  9. Yleensä tasajako yllättää ja taloudellinen tilanne tulee haastavaksi tasinkoa maksavalle osapuolelle.
  10. Yrittäjille avioehto on erittäin suositeltavaa yrityksen omaisuuden suojaamiseksi

Jaa blogikirjoituksemme